image4

Sonda internetowa

Gdzie zorganizować wycieczkę zagraniczną dla Solidarności w 2020 r.?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

 

_______________________

OFERTY PRACY

logo 2015

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

KASA 2019m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 4 bryg 2019m

 

WYCIECZKI

 

CZESTOCHOWAm

 

SKALNE MIASTOm

 

 PLAN WYCIECZEK NA 2019 ROK

  wycieczki2019m

 

Najbliższe wydarzenia

dialog ludzieW dniu 17.07.2018 r. odbyło się spotkanie strony społecznej KWB Turów z pracodawcą w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w przedmiocie zakończenia sporu zbiorowego. Na wniosek NSZZ „Solidarność” w spotkaniu brali również udział przedstawiciele Departamentu Dialogu i Relacji Społecznych PGE S.A. i Biura Dialogu Społecznego PGE GiEK S.A.

W trakcie spotkania uczestniczące organizacje związkowe przedstawiły swoje stanowiska w przedmiocie zakończenia sporu zbiorowego. Dwie organizacje związkowe ZZP i NZZG zadeklarowały gotowość zakończenia sporu zbiorowego poprzez podpisanie Porozumienia o treści zaproponowanej na poprzednim spotkaniu. Dodatkowo przedstawiciel NZZG oświadczył, że ustały przesłanki do dalszego kontynuowania sporu ze względu na zrealizowanie postulatów sporowych, co znajduje odzwierciedlenie w przepisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Pozostałe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność, NSZZ Solidarność’ 80, ZZ Kadra zadeklarowały gotowość zakończenia sporu zbiorowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich propozycji przedstawionych na poprzednim spotkaniu dotyczących przyszłościowej interpretacji spornych zapisów poszczególnych Umów i Porozumień przez ich strony w formie uzgodnień a także interpretacji dotyczącej Porozumienia z 2012 r. o zrównaniu wynagrodzeń KWB Turów z KWB Bełchatów trwale i porównywalnie w każdym roku kalendarzowym. Przedstawiciele strony społecznej wyartykułowali swoje uzasadnienie wpisania do Porozumienia zaproponowanych zmian przedstawiając interpretację, jako strona Porozumienia z 2012 r. i podpierając się zapisami Kodeksowymi, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Ponadto podkreślili, że zaproponowane zmiany nie powodują żadnego obciążenia dla pracodawcy.
Strony ustaliły, że dalsze rozmowy dotyczące treści Porozumienia kończącego spór zbiorowy będą kontynuowane w dobrej wierze przez stronę Pracodawców oraz organizacje związkowe. Strona pracodawców zobowiązała się do przedstawienia związkom zawodowym propozycji porozumienia w tym zakresie na piśmie.
Po spotkaniu dotyczącym sporu zbiorowego pracodawca poinformował organizacje związkowe o wyrażeniu zgody w formie aneksu do Porozumienia płacowego na 2018 r. na rozdysponowanie dodatkowego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w wariancie zaproponowanym przez wszystkie związki zawodowe, czyli kwotowego wzrostu tabeli dla wszystkich pracowników od miesiąca września. Ze względu na konieczność akceptacji treści Porozumienia przez organy statutowe NZZG jego podpisanie zostało przełożone na inny uzgodniony w trybie roboczym termin.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat