image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

KASA 2019m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 4 bryg 2019m

 

WYCIECZKI

tropical8 m 

turcja2m

  wycieczki 2018 m

 

Najbliższe wydarzenia

dialog ludzieInformujemy, że w dniu 05.07.2018 r. odbyło się spotkanie pracodawcy ze stroną społeczną w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w temacie sporu zbiorowego.
Bezpośrednio przed spotkaniem NSZZ "Solidarnosc" KWB Turów przekazał Dyrektorowi Oddziału stosownie do Notatki ze spotkania z dnia 26.06.2018 r. stanowisko podające przykłady i uzasadniające żądanie sporowe dotyczące naruszania praw i wolności związkowych pracowników w obszarze braku rzeczywistego dialogu społecznego, wynikającego z autonomicznych źródeł prawa pracy.

Pracodawca przedstawił związkom zawodowym nowy projekt Porozumienia w sprawie zakończenia kwestii spornych wynikających z powyższego żądania sporowego. Przedstawiciele NZZG (bez uwag) i ZZP (przy drobnej poprawce) wyrazili gotowość podpisania porozumienia w sprawie zakończenia kwestii spornych. NSZZ „Solidarność”, ZZ Kadra i NSZZ „Solidarność” 80 wniosły uwagi do treści porozumienia, dotyczące przyszłościowej interpretacji spornych zapisów poszczególnych Umów i Porozumień przez ich strony w formie uzgodnień a także interpretacji dotyczącej Porozumienia z 2012 r. o zrównaniu wynagrodzeń KWB Turów z KWB Bełchatów trwale i porównywalnie w każdym roku kalendarzowym. Ponadto zaproponowano zmianę tytułu Porozumienia na jednoznacznie określające zakończenie sporu zbiorowego a nie kwestii spornych. Zaproponowane poprawki zdaniem wnoszących to daleko idąca propozycja konsensusu w ramach dialogu przedstawiona Pracodawcy przez trzy wymienione wyżej organizacje związkowe, mogąca zakończyć trwający od 30.10.2017 r. spór zbiorowy. Prrzedstawiciele organizacji związkowej NSZZ "S" KWB Turów wnieśli ponadto o uczestnictwo w następnym spotkaniu rokowań strony społecznej z Pracodawcą Dyrektora Departamentu Dialogu i Relacji Społecznych w PGE S.A.
Pracodawca odniesie się do wyżej przedstawionych propozycji zmian w treści Porozumienia na kolejnym spotkaniu w połowie lipca.
W trakcje spotkania Dyrektor poinformował również stronę społeczną o realizacji Porozumienia płacowego na 2018 r. dotyczącego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń zgodnie z ustaleniami ze stroną społeczną oraz o dodatkowym wskaźniku wynoszącym 1,5% do realizacji jeszcze w tym roku (wynikającym z podwyżek w kopalni Bełchatów) czyli bezsprzecznie, o czym poinformował Dyrektor będącym skutkiem Porozumienia z 2012 r. zrównującego w każdym roku płace z KWB Bełchatów. W związku w powyższym Pracodawca zaproponował trzy warianty podziału dodatkowych środków na przeszeregowania, dodatkową premię lub nagrodę. Przedstawiciele strony społecznej zaproponowali wariant wzrostu tabeli kwotowo dla wszystkich pracowników kopalni. Kolejne spotkanie w obu sprawach odbędzie się w połowie m-ca lipca.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat