image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

Harmonogram mpkzp 2018m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 Harmonogram 2018m

 

WYCIECZKI

skoki m 

 wycieczki 2018 m

 

Najbliższe wydarzenia

DSC 169015 lutego 2018 r. w Sali Zbornej PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów odbyło się XXXI Sprawozdawczo - Wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" KWB Turów. Tym samym kolejny okres działalności związkowców z kopalnianej „Solidarności” przeszedł już do historii naszego związku. Była to okazja do podsumowania działań związku w ostatnim okresie czasu oraz uzyskania odpowiedzi zarówno od osób funkcyjnych jak i zaproszonych gości na wiele nurtujących pytań związanych z działalnością związku, kopalni oraz bieżącymi sprawami społecznymi.

   Tradycyjnie o godzinie 6.00 delegacja uczestników Zebrania wraz ze sztandarem Związku złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Patronki Górników Św. Barbary.
   Zebranie otworzył przewodniczący związku Wojciech Ilnicki witając Delegatów oraz zarządzając minutę ciszy ku pamięci tych, którzy w czasie minionego roku odeszli z naszego grona na wieczną szychtę.
Tak ważne Zebranie dla kopalnianej „Solidarności” zaszczycili swoją obecnością: Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Kazimierz Grajcarek - Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, Franciszek Kopeć - Przewodniczący Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”, Marek Stecyk - Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Elektrowni Turów (z przyczyn zdrowotnych niestety musiał opuścić zebranie), Leszek Sondaj - Dyrektor Oddziału KWB Turów, Andrzej Grzmielewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Kazimierz Kimso - Przewodniczący Zarządu Regionu Dolnośląskiej Solidarności i jednocześnie przewodniczący Dolnośląskiej Komisji Ochrony Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, Tadeusz Kurkowiak - Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Poltegor - Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu, Waldemar Bohonos - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy KWB Turów, Andrzej Komsta - Radca Prawny. Nad ważnością obrad i wyborów czuwał Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej i jednocześnie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” Bogusław Wojtas. Po raz pierwszy od niepamiętnych lat w Zebraniu nie mógł uczestniczyć Prezes Zarządu Związku Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego Stanisław Żuk - członek naszej kopalnianej „Solidarności”.
    Na wstępie przystąpiono do czynności proceduralnych związanych z wyborem Przewodniczącego Zebrania, którym został kol. Zbigniew Holinka i Sekretarza kol. Andrzej Oszust. Delegaci wybrali także Protokolantów, komisje Skrutacyjno-Mandatową oraz Uchwał i Wniosków.
   Po stwierdzeniu ważności obrad głos zabrał przewodniczący Zakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „S” KWB Turów kol. Marek Dołkowski, który odczytał delegatom sprawozdanie – protokół z przeprowadzonych wyborów przewodniczących, zastępców oraz delegatów w podstawowych komórkach organizacyjnych naszej organizacji zakładowej. Razem w 33 kołach zostało wybranych 116 delegatów.
    W dalszej kolejności Delegaci wysłuchali sprawozdań Komisji Zakładowej (kol. W. Ilnicki), Skarbnika (kol. W. Szlesicki) oraz Komisji Rewizyjnej (kol. A. Wierzbicka Zawada) za ubiegły rok.
    Po omówieniu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium Komisji Zakładowej przystąpiono do głosowania nad wyborem nowego przewodniczącego kopalnianej „Solidarności”. Wśród delegatów zgłoszono tylko jedną kandydaturę dotychczasowego szefa związku Wojciecha Ilnickiego. W głosowaniu tajnym otrzymał on poparcie aż 108 delegatów na 110 biorących udział w głosowaniu. To wielki, osobisty sukces Wojtka i powód do jeszcze większego zaangażowania w trudną i niewymierną pracę związkową zarówno na rzecz wszystkich pracowników Turowa jak i całej „Solidarności”.
    W czasie przeznaczonym na przemówienia, głos zabierali zaproszeni goście gratulując nowemu - staremu przewodniczącemu tak jednoznacznego wyboru, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i trafnych decyzji w czekających nas trudnych czasach wymuszonej redukcji kosztów i zmian w strukturze organizacyjnej. Odpowiadali oni również na pytania zadawane przez delegatów dotyczące w zależności, do kogo były kierowane, bieżącej sytuacji w związku, spraw lokalnych i samorządowych oraz związanych z pracą w kopalni.
    Gromkie brawa od Delegatów otrzymał Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotra Duda, który w swoim przemówieniu podkreślił jak ważna w strukturze związku jest nasza Komisja Zakładowa i jej działalność. Otwarcie mówił o sukcesach związku i Uchwale Programowej, której realizacja jest możliwa dzięki zmianom na Polskiej scenie politycznej. Przewodniczący znaczną część czasu w swoim wystąpieniu poświęcił roli Rady Dialogu Społecznego i szeroko rozumianego dialogu na wszystkich płaszczyznach w tym w naszej codziennej pracy, na szczeblu pracodawca – związki zawodowe. Podkreślił, że niedopuszczalnym jest ingerencja Pracodawcy czy też Zarządu w funkcjonowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego a kto tego nie jest w stanie zrozumieć i widzi w stronie społecznej i jej przedstawicielach tylko i wyłącznie wrogów zamiast partnerów nie nadaje się do pełnienia swojej funkcji. Poinformował również, że trwają rozmowy nad wprowadzeniem kadencyjności w związku w strukturach powyżej organizacji zakładowej.
Realizując porządek obrad zebrania przystąpiono do wyborów członków Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli na Walne Zebranie Delegatów Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” oraz Delegatów do Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”.
    W trakcie Zebrania już po raz dziesiąty w historii naszej organizacji na podstawie Uchwały nr 52/XII/17 z dnia 15.12.2017 r. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWB Turów, za pracę na rzecz związku oraz osobiste zasługi dla rozwoju naszej kopalnianej „Solidarności”, przewodniczący Komisji Zakładowej wręczył odznaki „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” KWB Turów” następującym osobom: Flaga Krzysztof (e-3), Majdanik Tadeusz (emeryt), Mróz Artur (DI), Żuk Adam (TZZ), Żyluk Marek (s-1).
Spoza szeregów naszej kopalnianej „Solidarności odznaczeni zostali:
Grzmielewicz Andrzej, z którym od 2006 r., kiedy został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia współpraca naszej zakładowej organizacji związkowej z gminą w której umiejscowione jest nasze miejsce pracy czyli Kopalnia Węgla Brunatnego Turów układa się wzorowo, z inicjatywą – poparta zawsze konkretnymi działaniami.
Współpraca to przede wszystkim zrozumienie i pomoc Pana Burmistrza ludziom, naszym członkom związku w rozwiązywaniu codziennych spraw związanych z życiem we wspólnocie samorządowej. Na przestrzeni tych lat nigdy nie spotkaliśmy się z odmową chęci niesienia pomocy innym w rozwiązywaniu ich problemów.  
Za każdym razem poprzez wspólne działanie i zaangażowanie Pana Burmistrza uczestniczyliśmy i organizowaliśmy przez te lata wiele obchodów ważnych dla NSZZ „Solidarność” rocznic takich jak wprowadzenia stanu wojennego, msza prymicyjna Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, czy też rocznica powstania NSZZ „Solidarność”.  
To w wyniku wspólnych pomysłów a następnie pomocy i wsparcia finansowego, powstała najpierw tablica upamiętniająca mszę prymicyjną Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kościele w Działoszynie a następnie jeden z pierwszych pomników w naszym województwie a na pewno na naszym terenie Patrona Solidarności- Błogosławionego Ks. Jerzego.
To w Bogatyni, Rada Miasta i Gminy przy wsparcia Pana Burmistrza z naszej inicjatywy nazwała tzw. Obwodnicę Aleją Solidarności.
To w Bogatyni, w Parku Jana Pawła II powstał Pomnik upamiętniający Ofiary Stanu Wojennego. To po jego zniszczeniu przez niezidentyfikowanych sprawców Burmistrz zobowiązał się do jego naprawy i skutecznej ochrony w przyszłości co skutecznie wykonał.

Kimso Kazimierz - przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, dzięki którego życzliwej postawie nasi społeczni inspektorzy pracy mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji, uczestnicząc w zajęciach Wszechnicy społecznej Inspekcji Pracy.
Oprócz bieżącej działalności związkowej Kazimierz Kimso docenia znaczenie tradycji i okazuje przywiązanie do naszych znaków. Z najwyższą uwagą potraktował nasz wniosek i w dużej mierze za Jego sprawą mogliśmy się cieszyć z odznaczenia naszego sztandaru medalem Za Zasługi dla Ochrony Pracy.
Przewodniczący dolnośląskiej Solidarności, członek Rady Ochrony Pracy i od niedawna przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.  Dla nas przede wszystkim to wypróbowany Przyjaciel. Cieszy nas, że pomimo rozlicznych obowiązków znajduje czas, aby być z nami podczas naszych dorocznych spotkań barbórkowych oraz jest częstym gościem w naszym Regionie.

Kurkowiak Tadeusz od 1998 r. pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu. Od 2002 r członek Krajowej Rady Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność” a od 2015 r. jako jej Wiceprzewodniczący. Jest również członkiem Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” a także od wielu lat pełni funkcję członka Zarządu Regionu Dolny Śląsk. W grudniu 2007 r. był jednym z uczestników protestu głodowego, który jego organizacja zakładowa zorganizowała przeciwko konsolidacji i połączenia Poltegoru –Instytutu IGO z Głównym Instytutem Górniczym. Dzięki determinacji członków związku oraz wsparciem KSGWB NSZZ „S” Poltegor- Instytut IGO pozostał samodzielną jednostką badawczą.
Kol. Tadeusz Kurkowiak podczas dotychczasowej działalności związkowej bardzo często wspierał działalność naszej organizacji poprzez współudział we wszelkiego rodzajów akcjach protestacyjnych i manifestacjach, a także udzielał poparcia dla naszych żądań podczas sporów zbiorowych prowadzonych przez NSZZ „S” KWB Turów.

    Przed zakończeniem Zebrania, Delegaci przyjęli wymagane statutem i ordynacją wyborczą uchwały. Następnie po prawie 9 godzinach obrad i opuszczeniu Sali przez nasz Poczet Sztandarowy Przewodniczący Zebrania zakończył XXXI Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” KWB Turów.

    PS. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Zakładowej, dokonano wyboru członków Prezydium Związku. Zgodnie ze Statutem Związku na wniosek przewodniczącego w głosowaniu tajnym członkami Prezydium zostali :
Marek Dołkowski - Z-ca Przewodniczącego
Waldemar Szlesicki - Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Oszust - Z-ca Przewodniczącego
Maria Węsławowicz
Bogdan Szydłowski
Zdzisław Strózik
Wiesław Kwiatkowski
Grzegorz Filipowicz
Krzysztof Szubski
Tadeusz Słabicki

Fotogaleria z ZZD już wkrótce w zakładce GALERIA

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat