Drukuj
Odsłony: 595

komunikat IXmKoleżanki i koledzy, pracownicy kopalni Turów!

Od kilku miesięcy próbujemy prowadzić rozmowy o przyszłości naszego zakładu pracy na szczeblu pracodawcy, Spółek właścicielskich, czy Rządu. Dziś możemy powiedzieć jasno, że dotychczasowy dialog jest pozorną grą, która w żadnym przypadku nie wyczerpuje naszych obaw, co do funkcjonowania Oddziału KWB Turów.

Postępowanie naszych zarządzających skłania nas do przewidzianych prawem działań w obronie naszych miejsc pracy i całego regionu turoszowskiego.
Nie dotrzymywanie podpisanych na przestrzeni lat umów i porozumień społecznych dotyczących zatrudnienia, funkcjonowania Oddziału KWB Turów oraz roli związków zawodowych zmusza nas do rozpoczęcia z dniem dzisiejszym procedury sporu zbiorowego.

Nie do przyjęcia dla nas jest nagłe przyspieszenie prac nad kolejną już tzw. transformacją kompleksu Turów, której koszty mają ponieść wyłącznie pracownicy.

Wobec powyższego żądamy:

1. Zachowania, przestrzegania i stosowania przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa
     pracy, poprzez:
a)    przestrzeganie obowiązków informacyjnych, konsultacyjnych, uzgodnieniowych wynikających
z obowiązujących w GK PGE porozumień oraz umów o współpracy na rzecz prowadzenia dialogu społecznego;
b)    realizowanie obowiązku uprzedniego uzgodnienia zmian organizacyjno – strukturalnych i właścicielskich w GK PGE;
c)    zapewnienie godziwych warunków BHP, w szczególności w części dotyczącej obsady stanowiskowej;
d)     dotrzymywanie standardów i poziomu zatrudnienia, wynikających z porozumień etatyzacyjnych.
2.    Zaprzestania podejmowania działań, mogących w sposób bezpośredni lub pośredni, skutkować uszczupleniem uprawnień pracowników, w szczególności pogorszeniem ich sytuacji prawnej lub faktycznej w zakresie obowiązujących i stosowanych wobec nich warunków pracy i płacy oraz innych warunków zatrudnienia, a zapewnionych na mocy postanowień źródeł prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy.
3.    Zaprzestania naruszania praw i wolności związkowych polegającym na utrudnianiu zwoływania kolegialnych posiedzeń statutowych organów związków zawodowych oraz utrudnianiu grupowego uczestnictwa w delegacjach związkowych.

 W przypadku nie uwzględnienia przez Pracodawcę naszych żądań, zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia strajku, zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Prosimy Was pracowników o spokój i bezpieczną pracę a w chwili koordynowanych przez nas działań protestacyjnych i akcji strajkowych
o determinację i walkę w obronie swoich miejsc pracy i przyszłości tego regionu.